Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Museum Boijmans Van Beuningen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24383967 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.


1.2 Door een bestelling bij Museum Boijmans Van Beuningen te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.


1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.


1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Museum Boijmans Van Beuningen gelden ook ten behoeve van eventueel door Museum Boijmans Van Beuningen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Museum Boijmans Van Beuningen zijn vrijblijvend. Museum Boijmans Van Beuningen heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.


2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Museum Boijmans Van Beuningen uw bestelling heeft geaccepteerd. Museum Boijmans Van Beuningen heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen.


3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Museum Boijmans Van Beuningen.


3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Museum Boijmans Van Beuningen bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Museum Boijmans Van Beuningen zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Museum Boijmans Van Beuningen behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.


3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Museum Boijmans Van Beuningen het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Museum Boijmans Van Beuningen, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Museum Boijmans Van Beuningen.

 


3.7 Verzendkosten via webshop - 2013

 

Verzendkosten

Nederland

België
Duitsland

Oostenrijk
Denemarken
Luxemburg

Italië
Zweden
United Kingdom

Finland
Hongarije
Polen
Slowakije
Slovenië
Spanje

Frankrijk

Rest of
Europe

Rest of the
World

0 - 250

€ 1,85

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

251 - 500

€ 2,30

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

501 - 1000

€ 2,75

€ 7,25

€ 9,35

€ 9,35

€ 9,35

€ 9,35

€ 9,35

€ 9,35

1001 - 20000

€ 4,86

€ 7,45

€ 13,45

€ 27

€ 35

€ 26

€ 45

€ 130


Artikel 4. Levering 
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen, tenzij door Museum Boijmans Van Beuningen anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.


4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Museum Boijmans Van Beuningen geleverde artikelen rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


6.2 MuseumBoijmans Van Beuningen garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Museum Boijmans Van Beuningen te melden.


7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, Museum Boijmans Van Beuningen de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.


7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Museum Boijmans Van Beuningen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Museum Boijmans Van Beuningen terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Museum Boijmans Van Beuningen is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Museum Boijmans Van Beuningen, dan wel tussen Museum Boijmans Van Beuningen en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Museum Boijmans Van Beuningen.


Artikel 9. Diversen 
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Museum Boijmans Van Beuningen deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.


9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Museum Boijmans Van Beuningen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Museum Boijmans Van Beuningen vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.


9.3 Museum Boijmans Van Beuningen mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.


9.4 Onverminderd de overige aan Museum Boijmans Van Beuningen toekomende rechten, heeft Museum Boijmans Van Beuningen in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.